Lek och Lär

Vi vill att barnen på Bybarna ska ha roligt och samtidigt vara väl förberedda när det är dags att gå vidare till skolan. Läroplanens målområden går som en röd tråd genom verksamheten. Vi dokumenterar och analyserar verksamheten tillsammans med barnen vilket resulterar i en stimulerande miljö med barnens intressen som bas.

Omsorgstiden för våra minsta ser vi som en viktig del av deras vardag där lust att lära för livet får sin grund.

”Läroplanen betonar att allt lärande i förskolan ska ske i lekfulla former och meningsfulla sammanhang. Förskolans tradition och pedagogik, där leken ingår som barnets redskap för lärande, ska prägla verksamheten.
Ditt barn deltar i en gruppverksamhet, där många barns förmågor, behov och viljor ska samsas. Gruppen är en förutsättning för läroplanens genomförande. Det är i gemenskapen med andra som möjligheterna finns att lära sig samarbeta, ta hänsyn, sätta sig in i andra människors situation, utveckla tolerans, utveckla sitt språk och sitt tänkande”.
(Utdrag från kommunens information om förskoleverksamheten i Marks kommun).

Ljus och skugga
Experiment med snö

Trädgård med utemiljö

Det finns en rymlig och stimulerande utegård runt huset med rutchkana, gungor för stora och små, stor sandlåda m.m.
Så fort vi har lust att äta våra måltider utomhus passar vi på att även då njuta av vår utemiljö.

Grupper inom Friluftsfrämjandet

Bybarna har två utbildade ledare inom Friluftsfrämjandet. De ansvarar för att lära barnen om natur och miljö.

skogsknopp

Skogsknopp (2-3 år)

Att ha väldigt korta ben är inte självklart en nackdel när man ska upptäcka naturen. Det blir bara så mycket närmare ner till taggiga kottar och spralliga myror. Och mossan är mjuk när man trillar.
Skogsknopp heter friluftfrämjandets äventyr för de allra minsta. I en skön mix av trygghet och pirr i magen får 2-3åringarna möta naturnen. Den som ofta finns alldeles runt knuten.

skogsknytte
skogsmulle

Skogsknytte (4 år) och Skogsmulle (5 år)


Mål:

  • Att ha roligt i naturen
  • Vidga sina begrepp genom upplevelser i naturen
  • Vara rädd om allt levande
  • Vara tillsammans med engagerade vuxna
  • Få vana att röra sig i naturen året runt
  • Leka och trivas i naturen i alla väder
  • Behärska sin kropp-finmotorik samt grovmotorik

Saxat från friluftfrämjandets hemsida:

Pedagogik för utveckling

Skogsmulle i förskolan leds av pedagoger på förskolan som har gått Friluftsfrämjandets ledarutbildning där de fått metoder och verktyg att fylla utevistelsen med meningsfullt innehåll. Med nyfikenhet, erfarenhet, rörelse och gemenskap låter de spännande äventyr växa fram tillsammans med barnen ute i naturen.

Barn behöver röra på sig, på olika sätt och framför allt på ett naturligt sätt. Många barn sitter stilla många timmar per dag framför datorn eller tv:n.

Att röra sig är livsviktigt för barnen
Att läsa är en viktig del av barnens utveckling, men för att skapa en allsidig utveckling bör stillasittandet kompletteras med rörelse. Många barns utemiljöer kring bostad, förskola och skola består av tillrättalagda och plana underlag. För att träna koordination, kroppsuppfattning och rörelse behövs också mer omväxlande underlag, som i en skog eller på ett berg. Fysisk aktivitet är en källa till glädje. Att må fysiskt bra främjar koncentrationen och därmed inlärningsförmågan. Det är viktigt att för barn både i skolarbetet och i vardagssituationer. Det påverkar andras uppfattning om barnet och har betydelse för barnets självuppfattning.

Kroppsuppfattning och kroppskontroll
Genom fysisk aktivitet förbättras uthålligheten och barnets förmåga att skärpa sin uppmärksamhet. Man blir medveten om sig själv och andra, både fysiskt och psykiskt. Kroppsuppfattning och kroppskontroll är viktiga förutsättningar för inlärning av begrepp och färdigheter.

Barn behöver uppleva och tala med vuxna
Barns tankar utvecklas genom att de själva får uppleva, att de får se, känna och höra. Barnen behöver sina upplevelser och de behöver få tala med vuxna som lyssnar förklarar och ställer frågor så att deras språk och tankar kan utvecklas vidare. Barn har behov av att förstå vad som händer omkring dem och hur det berör dem själva.

Utbildade ledare för att möta barnens behov
Friluftsfrämjandets ledare är utbildade för att vara med barn i naturen. Barn behöver vuxnas närvaro och hjälp så att de upplevelser de får, inte blir skrämmande och ogripbara. Ledaren kan hjälpa barnen förstå sambanden i naturen, hur djur och växter lever på olika sätt och hur de är beroende av sin omgivning.