Utforskande, nyfikenhet, lust att leka och lära

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Lpfö18

Vi vill att barnen på Bybarna ska ha en rolig och utmanande förskoletid och samtidigt vara väl förberedda när det är dags att gå vidare till skolan. Läroplanens värdegrund går som en röd tråd genom verksamheten. Vi reflekterar tillsammans med barnen vilket resulterar i en stimulerande miljö med barnens intressen som bas.

Omsorgstiden för våra minsta ser vi som en viktig del av deras vardag där lust att lära för livet får sin grund.

EN LIKVÄRDIG UTBILDNING 

Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Den ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan. Det innebär att utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar. FÖRSKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG 7 Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska därför organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet. Lpfö 18

Ljus och skugga
Experiment med snö

Trädgård med utemiljö

Det finns en rymlig och stimulerande utegård runt huset med rutchkana, gungor för stora och små, stor sandlåda m.m.

Så fort vi har lust att äta våra måltider utomhus passar vi på att även då njuta av vår utemiljö.

På våren görs det lite olika planteringar i våra planteringskragar. Som sen både kan luktas och smakas på
Vår Uppskattade lekplats med rutschkana, gungor och annat kul
Precis nedanför förskolan ligger Mulleplatsen
En inspirerande plats att upptäcka och utforska naturen runt omkring