Personalen

Personal och läroplan

På Bybarna ansvarar förskollärarna för det pedagogiska innehållet i undervisningen. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.  Lpfö 18.

Här är vår kunniga personal!

Anna – Förskollärare på Bybarna med stort intresse för Mulleverksamhet samt rektor med det övergripande ansvaret för utbildningen som helhet. 

Marie – Barnskötare som har varit med sedan starten 1992 och som samlat på sig massor av erfarenhet.

Helena – Barnskötare och utbildad ledare inom Friluftsfrämjandet med stort intresse för naturen.

Frida – Förskollärare full av idéer och upptåg.

Lisa – Barnskötare med lång erfarenhet från arbete med barn i olika åldrar.

Maria – Förskolelärare med mycket ny kunskap kring forskning och undervisning för förskolebarn.
Cecilia – Köksansvarig som står för den fantastiskt goda maten.  Är även i barngrupp hälften av tiden.